Beboerinfo


Husorden:

Generelt

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede kontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde heri fastsatte bestemmelser, jf. Lejelovens §27, stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejer eller dennes stedfortræder, herunder vicevært.

Som hovedregel opfordres lejerne til at udvise hensynsfuldhed over for andre beboere og for ejendommen som helhed.

Lejers ansvar for gæster

Lejeren er forpligtet til at sørge for at såvel husordensregler som mundlige eller skriftlige påbud fra udlejer, jf. pkt.1, også overholdes af medlemmer af lejerens husstand samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed.

Ejendommen

Lejeren skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller skade, der måtte opstå i lejemålet eller ejendommen, så nødvendig udbedring kan foretages. Ved forsætlig overtrædelse heraf vil der blive rejst erstatningskrav.

Antenne

Der må ikke opsættes parabolantenne

Anvendelse af altaner

Det er ikke tilladt at opbevare indbo mv. på altaner, medmindre det indgår i den almindelige daglige brug af disse.

Grill er alene tilladt med brug af el- eller gasgrill, under forudsætning af at man tager hensyn til de øvrige beboere

Lejer skal sørge for at holde altaner samt afløb fra disse rene, ligesom lejeren er forpligtet til at rydde altanen for sne, istapper og lign.

Benyttelse af fællesarealer

Rygning er forbudt på indendørs fællesarealer

For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

Det er hverken tilladt at opbevare eller henstille indbo, andre effekter, brandfarlige væsker, affald eller lignende på trapper, gårdarealer eller kælder

Barnevogne, legevogne, cykler og lignende må ikke henstilles/efterlades på ejendommens fællesarealer

Støj, leg, fester mv.

Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over!  Derfor skal der generelt udvises hensyn overfør andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.

Enhver form for radio, tv, musikanlæg, musikinstrumenter, diverse støjende maskiner og lignende skal særligt efter kl. 22 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for de andre lejere.

Lejeren skal udvise hensyn i forbindelse med støjende adfærd og naturligvis orientere omkringboende med rimelig varsel, før nødvendigvis støjende adfærd påbegyndes.

Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre ved mørkets frembrud.

Affald

Lejerens husholdningsaffald må kun anbringes i de dertil anvist affaldsbeholdere, og dette skal af sundhedsmæssige grunde ske i lukkede plastposer.

Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal lejeren selv fjerne for egen regning. Dette gælder såvel ved pladsmangel i beholdere til husholdningsaffald som hvis affaldet består af andet end husholdningsaffald, dvs. storskrald, kasserede brugsting mv.

Rygning

Der er i lejemålene ikke noget forbud mod rygning, men det henstilles af hensyn til de lejere, der ikke tåler tobaksrøg, at der ikke ryges inde i ejendommen på fællesarealer.

Det præciseres samtidig, at tobaksrygning i lejlighederne kan medføre, at udgifterne til maler istandsættelse ved fraflytning bliver dyrere, idet der, udover almindelige udgifter til maler istandsættelse, må påregnes en ekstra udgift til afrensning efter tobaksrygning.

Husdyr

Husdyr er tilladt i nogle ejendomme - tjek lejekontrakten eller kontakt Annex Ejendomme A/S ved tvivl

I ejendomme, hvor det er muligt, gælder følgende: 

Husdyr må ikke være generende for omgivelserne, hverken via deres opførsel, lugt eller støj. Annex Ejendomme A/S foretager alene denne vurdering.

Hunde må ikke løbe frit. De skal holdes i snor, deres efterladenskaber skal samles op, og de må ikke være generende ved deres gøen

Ændring af husorden

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejer, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten

I øvrigt henvises der til Lejelovens og lejekontraktens almindelige betingelser.